Phim Cuộc Sống Hiện Đại Của Rokko

Rocko's Modern Life: Static Cling

Trở về Trái đất sau khi lưu lạc ngoài vũ trụ trong nhiều năm, Rocko và những người bạn của mình cố gắng hòa nhập với cuộc sông hiện đại ở Trái Đất.